— nZEB tracker

CZ

Tracker pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

V rámci projektu ZEBRA2020 byly vytvořeny ukazatele k měření stavu vyspělosti EU trhu s budovami s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). NZEB tracker se zaměřuje na dynamické aspekty trhu a využívá dat z nástroje ZEBRA2020 k tvorbě grafů zobrazujících vývoj zvlášť pro každou zemi a pro EU jako celek.

Vyspělost trhu s nZEB se mezi členskými státy EU liší a tracker zobrazuje charakteristiky trhu vhodně strukturovaným způsobem. Použitá sledovací kritéria pokrývají různé aspekty, a proto je zapotřebí vhodný konzistentní nástroj pro vyhodnocování, agregaci a srozumitelnou prezentaci výsledků. K tomuto účelu používá tracker metodiku měření a agregace údajů, se kterou se lze blíže seznámit na webových stránkách ZEBRA2020 . Z tohoto důvodu není nZEB tracker pouhou databází, ale i nástrojem, který data vyhodnocuje.

Níže uvedený graf zobrazuje výslednou vyspělost EU trhu s nZEB v roce 2014 na stupnici od 0 (nevyspělý) do 1 (vyspělý).

Maturity of the EU nZEB market in 2014

Vypělost trhu EU v segmentu nZEB, rok 2014: C1:Pronikání nZEB na trh; C3: Národní politiky; C4: Optimální nákladovost; C6: Dostupnost komponentů; C8: Znalosti a odborná úroveň; C9: Komunikace; C10: Hodnota majetku; Vyspělost trhu