— nZEB tracker

SE

nearly Zero-Energy Building tracker

Som en del av ZEBRA2020 prosjektet har det blivit utvecklat indikatorer för att mäta marknadens mogenhet för nära-nollenergibygnader (nZEB) i EU och i Norge. Ett verktyg som kallas nZEB-tracker fokuserar på dynamiska marknadsaspekter och använder data från ZEBRA2020 Data Tool till att visa grafiska framställningar för varje enskilt land och EU som helhet.

nZEB-marknadens mognad är olika från land till land. nZEB-tracker ger en strukturerad presentasjon av kännetecken för marknaden. Kännetecken som används täcker ett stort omfång av aspekter. Därför är det avgörande att använda ett verktyg som kan hantera och presentera resultaten på ett tydligt vis. För detta endamålet används det en metod för mätning och jämförelse som är närmare beskriven på nätsidan ZEBRA2020. Själva nZEB-trackeren är alltså i större grad ett evalueringsverktyg änn en databas.

Diagrammet nedanför visar sammanlagd mognad för nZEB-marknaden som viktat genomsnitt för alla EU-länder som är representerade i prosjektet. Resultatet visas på en skala från 0 (omogen) til 1 (mogen).

Maturity of the EU nZEB market in 2014

Marknadsmognad for nZEBs på EU-nivå 2014: C1: Marknadsgenomträngning av nZEB; C3: Nationell politik (strategier och styrmedel); C4: Optimal kostnad; C6: Tillgänglighet av komponenter; C8 : Kunnskap; C9: Kommunikation; C10: Fastighetsvärde; Marknadsmognad