— nZEB tracker

SK

Tracker pre budovy s takmer nulovou spotřebou energie

V rámci projektu ZEBRA2020 boli vytvorené ukazovatele na meranie stavu vyspelosti EÚ trhu s budovami s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB). NZEB tracker sa zameriava na dynamické aspekty trhu a využíva dát z nástroja ZEBRA2020 k tvorbe grafov zobrazujúcich vývoj osobitne pre každú krajinu a pre EÚ ako celok.

Vyspelosť trhu s nZEB sa medzi členskými štátmi EÚ líšia a tracker zobrazuje charakteristiky trhu vhodne štruktúrovaným spôsobom. Použitá sledovacie kritériá pokrývajú rôzne aspekty, a preto je potrebné vhodný konzistentné nástroj pre vyhodnocovanie, agregáciu a zrozumiteľnú prezentáciu výsledkov. Na tento účel používa tracker metodiku merania a agregácie údajov, s ktorou sa dá bližšie zoznámiť na webových stránkach ZEBRA2020. Z tohto dôvodu nie je nZEB tracker len databázou, ale aj nástrojom, ktorý dáta vyhodnocuje.

Nižšie uvedený graf zobrazuje výslednú vyspelosť EÚ trhu s nZEB v roku 2014 na stupnici od 0 (nevyspelý) do 1 (vyspelý).

Maturity of the EU nZEB market in 2014

Vypělost trhu EÚ v segmente nZEB , rok 2014: C1: Prenikanie nZEB na trh; C3: Národné politiky; C4: Optimálna nákladovosť; C6: Dostupnosť komponentov; C8: Znalosti a odborná úroveň; C9: Komunikácia; C10: Hodnota majetku; Vyspelosť trhu